logo.CoCom GGC.100x100Mevrouw, Mijnheer,

Hieronder vindt u een reeks antwoorden op de legitieme vragen van de operatoren die dag- en/of nachtopvang of begeleiding bieden aan daklozen.

We proberen de informatie te actualiseren in de snel evoluerende context.

Aan de operatoren wordt gevraagd om alles in het werk te blijven stellen om de continuïteit van de aangeboden diensten te waarborgen en zich tegelijkertijd aan te passen aan de beschermingsmaatregelen.

Indien de nodige aanpassingen aan de beschermingsmaatregelen extra kosten en/of een vermindering van de opvangcapaciteit met zich meebrengen, moeten de diensten hierover duidelijk communiceren met Bruss'help en hun administratie (voor diensten waarvoor de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; voor diensten waarvoor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het is van primordiaal belang dat het door u geholpen kwetsbare publiek aanspraak kan blijven maken op uw hulp.

De nieuwe regels voor het isolement maken uw werk ingewikkelder, maar u doet wel essentieel werk. We rekenen erop dat u dit zo goed mogelijk blijft doen. Als u in moeilijkheden komt, kunt u een beroep doen op solidariteit, maar ook op de hulp van de gemeentelijke diensten.

Als er bijkomende vragen rijzen naarmate de situatie evolueert en de nieuwe regels worden ingevoerd, vragen wij u vriendelijk deze te willen richten tot Bruss'help (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

ALGEMENE INFORMATIE:

Sciensano heeft aanbevelingen gepubliceerd voor residentiële collectiviteiten. Deze zijn beschikbaar op het adres: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_collectivity_NL.pdf

De procedure voor zieke patiënten is beschikbaar op het adres: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf

 

 

 

 

 

Vragen over het isolement

 

Wat als een of meer bewoners binnenshuis moeten worden geïsoleerd?

Sciensano heeft de volgende aanbevelingen geformuleerd:

- Probeer zieken en niet-zieken te scheiden: dit kan in aparte kamers of samen in één kamer of in een andere instelling binnen uw organisatie.

- Voorzie, indien mogelijk, een ruimte (één- of meer-persoonskamer) die gebruikt kan worden om mensen met respiratoire symptomen (potentiële of bevestigde gevallen) op te vangen en laat ze gemeenschappelijke ruimtes vermijden. Deze ruimte mag zich buiten de instelling in een ander gebouw bevinden.

- Wijs, indien mogelijk, een afzonderlijke badkamer toe aan de potentiële of bevestigde gevallen.

 

Buiten de isoleerkamers, zorgt u er in gemeenschappelijke slaapruimtes bovendien voor dat bedden en matrassen minstens één meter uit elkaar liggen en vraag personen die naast elkaar liggen om de kant van het bed waar ze hun hoofd leggen af te wisselen (hoofd-voeten afgewisseld met voeten-hoofd). Plaats zo mogelijk schermen tussen de slaapplaatsen.

 

In het algemeen, wordt van de diensten verwacht dat zij de continuïteit van de zorgen aan en begeleiding van de begunstigden waarborgen, met inachtneming van de door Sciensano ontwikkelde voorzorgsmaatregelen en de circulaires van de Brusselse overheden.

Hoe zit het met alle andere bewoners? Is het isolement van toepassing op heel het centrum of enkel op de persoon die ziek is? Wat als er meerdere gevallen van gelijktijdige besmetting zijn, is er dan een doorverwijzing naar de gezondheidswerkers?

Hoe moet er worden omgegaan met het isolement in een centrum waar het personeel niet 24U/24U beschikbaar is? Bij gebrek aan personeel, is er dus geen enkele controle mogelijk...

Zijn er lokale diensten/partners die isoleerkamers kunnen aanbieden?

Isoleerkamers op een specifieke plaats voor daklozen die door het COVID-19 zijn getroffen, zijn vanaf 17/03/2020 beschikbaar in het centrum van het Rode Kruis in de Trierstraat. Het aantal beschikbare plaatsen zal geleidelijk worden uitgebreid. Bruss'help staat in voor de doorverwijzingen naar deze specifieke plaats via berichtgeving aan de verantwoordelijken van de centra in de sector per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per telefoon (02 880 86 89).

De referentiearts van Bruss'help is de enige die de dakloze patiënt naar het centrum mag doorverwijzen.

De situatie wordt in real time opgevolgd en er worden zoveel mogelijk plaatsen vrijgemaakt om aan de vraag te voldoen.

De centra kunnen een kamer (met 2 bedden) leeg “houden” als isoleerkamer in geval van quarantaine. Door deze maatregel kunnen de bewoners worden geïsoleerd in geval van besmetting. Worden de in afwachting van een isolement “geblokkeerde” overnachtingen meegeteld in de bezettingsgraad?

Het is opportuun dat er een kamer beschikbaar is als er een verdacht geval wordt vastgesteld. De subsidies zullen volgens de gemaakte afspraken worden gehandhaafd, ook al neemt het aantal opgevangen personen af ingevolge de maatregelen die zijn genomen om de epidemie in te dijken. Dit is niet van toepassing in geval van afwezigheid van het personeel. De verantwoordelijke van het centrum moet zorgen voor een minimale dienstverlening en oplossingen vinden om de opvang te waarborgen. Zie intro supra betreffende de aanpassingen die nodig zijn om de opvangcapaciteit te behouden.

Voor de opvangtehuizen:

 

Hoe kan (indien nodig) worden voorzien in het isolement van een bewoner binnen diensten die collectief worden georganiseerd (collectieve slaapzaal, keuken, eetzaal, woonkamer, ...)?

Overweeg om, in de mate van het mogelijke, isoleerkamers voor te behouden en de toegang tot deze kamers te verbieden (kantoren, enz.).

In geval van een vermoeden van besmetting (met reeds aanwezige symptomen), hoe lang moet de betrokken persoon dan worden geïsoleerd (komt dit overeen met de 14-daagse incubatieperiode)? Wie zorgt er voor de kinderen als de moeder te ziek is? Hoe wordt de toegang tot collectieve sanitaire voorzieningen geregeld? Wie moet de ruimten ontsmetten zonder adequaat materiaal (geen masker, geen schort, ...)?

Bij de organisatie van het isolement moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen van Sciensano. Voor zover mogelijk, moet een sanitaire voorziening voor de betrokken personen worden voorbehouden en moet het personeel voor het reinigen en ontsmetten van het materiaal over javel kunnen beschikken. Volg de gebruikelijke procedures op als een bewoner met een kind ziek is.

We hebben geen verpleegkundigen, noch artsen ter beschikking. Staan de maatschappelijk werkers dan in voor de personen in isolement?

 

 

Ja, a priori moeten personen met symptomen worden behandeld in functie van de ernst van hun symptomen. Als de symptomen mild zijn, isoleer dan de betrokken persoon, versterk de hygiëne en wacht af. Als u zich zorgen maakt over de symptomen, neem dan telefonisch contact op met de huisarts die gewend is met u samen te werken en die het best geplaatst is om de situatie te beoordelen. Neem, indien nodig, contact op met Bruss'help om na te gaan of het nodig is de persoon door te verwijzen naar een specifiek isolement (zie supra).

Wat moeten de diensten doen als personen met een verslaving in quarantaine worden geplaatst, met name voor wat de behandeling en opvolging van hun verslaving betreft?

De behandeling moet worden voortgezet, het contact met de arts die de persoon opvolgt moet zoveel mogelijk worden beperkt en voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen (het dragen van een masker, ontsmetting, enz.).

Kunnen opgevangen ouders hun kinderen binnen of buiten het opvangtehuis ontmoeten?

Kunnen personen die een individuele flat of een individueel appartement betrekken thuis bezoek ontvangen?

In het algemeen, moeten bezoeken worden vermeden om het virus niet binnen de instellingen te verspreiden. Onontbeerlijke bezoeken, moeten worden georganiseerd met zo strikt mogelijke naleving van de aanbevelingen inzake social distancing. Ouders mogen hun kinderen blijven ontmoeten.

Vragen over het materiaal

 

Als wij geen materiaal (maskers) hebben, hoe zit het dan met de ontsmetting?

De overheden stellen alles in het werk om het probleem van het tekort aan maskers op te lossen. De sectoren worden verzocht hun materiaalbehoeften in te schatten en aan de overheden mee te delen. De maskers zijn prioritair voorbehouden voor hulpverleners die met personen met symptomen werken. Voor het hygiëneadvies zie https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf

Voor alle diensten:

 

Moeten we nieuwe personen opvangen?

JA, als ze geen ernstige symptomen vertonen. Het belangrijkste is om voor uw doelpubliek een menselijke opvang te waarborgen.

Voor de dagcentra:

 

Moeten de diensten worden gesloten? Zo ja, wat moet er dan worden aangeboden aan families/personen en naar wie moeten ze worden doorverwezen?

De dagcentra moeten open blijven, met inachtneming van de in de circulaire vastgestelde hygiënevoorschriften en -voorzorgsmaatregelen. Zij mogen enkel personen zonder symptomen opvangen. De “social distancing”-maatregelen moeten zo goed mogelijk worden toegepast. De dienst kan echter niet worden geweigerd aan personen in nood.

Is het mogelijk om als alternatief een afhaalmaaltijd aan te bieden?

Voorlopig leveren de voedselhulpactoren in intramurale structuren bestellingen "aan huis" volgens de veiligheidsnormen.   In nauwe samenwerking met de FBMD, wordt momenteel nagedacht over een coördinatie van de voedsellevering.   Bruss'help zal de komende dagen alle ter zake dienende informatie verspreiden.

Kunnen eenmalige en niet-collectieve diensten (zoals bijvoorbeeld een beperkt aantal douches) worden gehandhaafd?

JA, volgens vastgestelde tijdschema's en met inachtneming van de vooropgestelde “social distancing”- en hygiënemaatregelen.

Voor thuisbegeleidingsdiensten en de opvolging na opvang:

 

Moeten de huisbezoeken worden voortgezet?

Niet-dringende bezoeken moeten worden uitgesteld en de contacten met de betrokken persoon moeten op afstand worden onderhouden. Het gebruik van de telefoon wordt aangemoedigd. Tijdens dringende bezoeken moet een masker worden gedragen als de begunstigde symptomen vertoont. Als het personeel geen maskers heeft, moet een afstand van 1m50 worden aangehouden en moet worden vermeden dat de woning wordt betreden, waarbij op de dorpel of buiten kan worden afgesproken en, indien de woning moet worden betreden, het aanraken van oppervlakken moet worden vermeden.

Moet er worden voorzien in een telefonische permanentie?

Voor straathoekwerkers:

 

Moet de begeleiding op straat worden voortgezet?

De begeleiding op straat moet worden voortgezet met inachtneming van de aanbevelingen inzake “social distancing” (beperking van het contact) en handhygiëne, waarbij de focus moet uitgaan naar de vitale acties.

Als er symptomen worden waargenomen bij personen die "op straat" leven, naar wie moeten zij dan worden doorverwezen?

Indien mogelijk, moet er telefonisch contact worden opgenomen met een huisarts. Hij of zij zal de gezondheidstoestand beoordelen en de te nemen maatregelen daarop afstemmen. Neem, indien nodig, contact op met de mobiele interventiedienst (met medisch personeel dat overdag en 's avonds actief is) van New Samusocial - contact: 0800/99.340

Bezettingsgraad en aantal opgevolgde dossiers:

 

Wat zijn de gevolgen voor de subsidies van 2020?

De administratie is zich terdege bewust van deze problematiek en zoekt actief naar oplossingen. Het doel is ervoor te zorgen dat deze situatie geen gevolgen heeft voor de gebruikelijke financiering van de betrokken instellingen. Het is noodzakelijk de begunstigden te blijven opvangen en tegelijkertijd maatregelen te nemen om de verspreiding van de epidemie te beperken. Zie intro supra voor de aanpassingen die nodig zijn om de activiteit van de dienst in stand te houden.

Verschillende centra hebben besloten geen nieuwe personen op te vangen; dit zou op middellange termijn gevolgen kunnen hebben voor de bezettingsgraad. Wat zouden deze gevolgen kunnen zijn?

Voor de kinderen:

 

Wat als een ouder met een kind positief test? Waar gaat het kind dan heen? Wat is er voorzien voor kinderen van moeders die besmet zijn met het virus? En nog belangrijker: wat gebeurt er als de moeder in het ziekenhuis moet worden opgenomen? We hebben immers geen mandaat om kinderen van moeders die niet in het centrum aanwezig zijn, op te vangen ... en bovendien ook geen nachtpersoneel om voor hen te zorgen!

Het kind is geïsoleerd met de ouder. De normale procedures moeten worden gevolgd wanneer een bewoner met een kind ziek is of in een ziekenhuis werd opgenomen.

 

Wat als een centrum kinderen opvangt die niet meer leerplichtig zijn? Zal het opvangtehuis dan genoeg medewerkers hebben om voor deze kinderen te zorgen?

Zie intro supra voor de aanpassingen die nodig zijn om de opvangcapaciteit te behouden.

We kunnen de niet-essentiële dienstverlening tot een minimum beperken, maar het beheer van de groep en de collectiviteit zal moeten worden versterkt, aangezien de kinderen allemaal aanwezig zullen zijn.

Idem

Hoe zit het met de kleine kinderen (0-3 jaar)?

Kleine kinderen lopen geen groter risico, ze kunnen bij hun ouders blijven.

Vragen over medewerkers:

 

Worden toegestane betaalde afwezigheden aanvaard (en gesubsidieerd) door de subsidiërende overheden?

NEEN

Kunnen onze diensten een getuigschrift afleveren zodat de medewerkers voorrang kunnen krijgen in de kinderdagverblijven (bijvoorbeeld: een kinderverzorgster die door de school werd gecontacteerd, enz.)?

JA