Strada HA 2017 NL V3 DEF
zoom
In dit rapport beschreeft la Strada voor het eerst de hulpverlenings- en profielkenmerken van personen die in 2014 werden begeleid door de diensten die instaan voor begeleid wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met “diensten die instaan voor begeleid wonen” verwijzen wij naar “de diensten die instaan voor begeleiding aan huis” die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) worden erkend, en naar het centrum algemeen welzijnswerk Brussel (CAW) dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend. In dit kader heeft La Strada, het Steunpunt thuislozenzorg Brussel, nauw samengewerkt met verschillende diensten die instaan voor begeleid wonen en de federaties.

Downloaden het verslag Begeleid wonen in Brussel. Gegevens over de begeleidingen in 2014 in de BHG.

Strada RCD couv NL V2 DEF WEB
zoom

Dit rapport biedt kwantitatieve informatie over evoluties betreffende de kenmerken van de dak- en thuislozen die opgevangen worden in de erkende opvangcentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en enkele sociaal-demografische kenmerken van deze doelgroep.

Door gegevens over een periode van vijf jaar te bestuderen kunnen we voor de eerste keer evoluties observeren m.b.t. het profiel van de gebruikers en hun trajecten in de sector.

Het verzamelen en centraliseren van deze gegevens is een werk van lange adem dat door la Strada wordt gerealiseerd, in nauwe samenwerking met de onthaalhuizen, de centra voor dringend onthaal en de federaties van de sector.

laStradaRecueilcentraldonnees2011
zoom
De centrale registratie stelt de gegevens voor over de verblijven van thuislozen die in 2011 opgevangen werden in onthaaltehuizen of in centra voor dringend onthaal.

Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Ministers voor Bijstand aan Personen, in samenwerking met de onthaaltehuizen, de centra voor dringend onthaal, de Association des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux sans-abri, de Bico federatie en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Download het volledig rapport van de centrale registratie 2011 in PDF

De conclusies van het begeleidingscomité centrale registratie van 3/2/2011 kan u  hier downloaden

 

laStradaRecueilcentraldonnees2010
zoom
Dit eerste rapport over de centrale registratie stelt de gegevens voor over de verblijven van thuislozen in onthaaltehuizen of in centra voor dringend onthaal in 2010.

Voor de eerste keer ooit werden deze gegevens verzameld, gefusioneerd en geanalyseerd.
Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Ministers voor Bijstand aan Personen, in samenwerking met de onthaaltehuizen, de centra voor dringend onthaal, de Association des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux sans-abri, de Bico federatie en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Download het rapport van de centrale registratie 2010 in PDF

Nota over het kader van de centrale registratie van la Strada

 In dit document (enkel in het Frans beschikbaar):

  • Een korte historische schets van de opdracht
  • De situatie vóór la Strada
  • De doelstellingen van de centrale registratie
  • Het ethisch kader
  • De procedure bij het verwerken van de gegevens
  • De verbintenissen van la Strada

 

Download de nota