Overzicht van de doelstellingen, de tijdspanne en de samenstelling van het Brussels Overleg Thuislozenzorg.

Tijdspanne en werking

 • Om de twee maanden (tussentijdse vergaderingen indien nodig).
 • De werkgroepen komen tussen de vergaderingen van het comité zo vaak samen als ze noodzakelijk achten, op zo'n manier dat ze op gewenste tijdstippen resultaten/voorstellen kunnen voorstellen. 

Doelstellingen

 • Algemene doelstelling:
  Bevorderen van de preventie van instroom op straat en van de reïntegratie van daklozen
 • Specifieke doelstellingen:
  • Wederzijdse uitwisseling van informatie (binnen en buiten de sector; Frans- en Nederlandstalig; terrein-onderzoek-beleid)
  • Vergemakkelijken van de toegang tot het netwerk van diensten en structuren
  • Coördinatie van de acties op het terrein
  • Bevorderen van de gezamenlijke reflectie en het uitwerken van voorstellen
  • Ondersteunen van de aanpassing van praktijken op het terrein aan de noden

Samenstelling:

Voorzitterschap: La Strada

Type leden

 1. Permanente leden:
  1. OCMW (4) = Schaarbeek, St-Gillis, Molenbeek, Brussel stad): gemandateerd door de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de OCMW
  2. Hoofdstuk XII of SPUS (1) : in afwachting van haar oprichting = een vertegenwoordiger voor het geheel van mogelijke leden, de Samu Social (Ariane als vervanger)
  3. FEDERATIES (3): CAW's; BICO Federatie; AMA
  4. STRAATECHOS (2): Gemeenschappelijk Daklozenfront, BPA
  5. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE BELENDENDE SECTOREN (5) : Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad; Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad ; Santé Mentale et Exlusion Sociale ; Regionale huisvestingsinspectie; Federatie van Sociale Diensten (geassocieerde leden als vervanger)
  6. EXPERTEN VAN HET WERKVELD : 1 verkozen woordvoerder bij elke thematische werkgroep (tijdelijk of permanent)

Type genodigden

 1. Permanente genodigden:
  1. De Ministers die deze thema's onder hun bevoegdheid hebben op het regionale niveau (max 4)
  2. Admnistraties (3) : VGC-COCOF-GGC
 2. Ad hoc-genodigden: experten/externe partners, in functie van behandelde onderwerpen

Voorwaarden om lid te zijn:

Lid zijn impliceert naast kennis van het thema:

 • Gemandateerd zijn door zijn instelling/geheel van diensten dat men vertegenwoordigd;
 • Een engagement om zich in de werkgroepen te investeren (minstens één);
 • Een engagement om informatie uit te wisselen;
 • Een engagement om zich te laten vervangen door een plaatsvervanger wanneer men verhinderd is, en om die laatste te informeren met betrekking tot de huidige debatten;

Het overlegcomité heeft de mogelijkheid om meningen en aanbevelingen te formuleren die door La Strada kunnen worden overgemaakt.

Ministerieel Besluit van 20 april 2009 houdende de creatie van het Brussels Overleg Thuislozenzorg